Voor ouders

Hier vindt u praktische informatie voor ouders en verzorgers die hun kinderen willen inschrijven op de Ter Cleeff, alsmede voor ouders/verzorgers waarvan hun kinderen reeds bij ons op school zitten.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier voor de schoolgids 2022-2023

Klik hier voor het CJG & GGD

Interesse in een rondleiding door onze prachtige school?

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten om de activiteiten vanuit de school te ondersteunen. We doen er alles aan om ouders te betrekken bij de school (ook wel ouderparticipatie). We hebben contact met de directie en met de ouders via de klassenouders.

Lees hier verder over onze ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en medewerkers van Ter Cleeff hebben recht op medezeggenschap. Dat is wettelijk geregeld via een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en medewerkers worden vertegenwoordigd door een kleine afvaardiging. Zij worden na een verkiezingsronde in principe aangesteld voor een periode van vier jaar. De MR heeft een adviserende rol en heeft ook instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen. In het gehele proces heeft de MR regelmatig overleg met de schooldirectie.

Lees hier verder over de MR

Vrijwilliger worden?

Ouders kunnen ook actief zijn als vrijwilliger in de school. Hier houdt de ouderraad zich mee bezig. De festiviteiten tijdens bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis en de afsluiting van het schooljaar zijn ondenkbaar en onhaalbaar zonder de enthousiaste inzet van de ouders.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger in de school?
Neem dan contact op met de ouderraad, bereikbaar via mailadres or@tercleeff.nl.

Bijzonder verlof aanvragen

Indien u verlof voor uw kind wilt aanvragen, dient u hiervoor het aanvraagformulier “bijzonder verlof” uit te printen en in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de administratie. Let op: in de Leerplichtwet staat de term “gewichtige omstandigheden” uitgelegd. Hier kan bijvoorbeeld onder worden verstaan een verhuizing (één dag), het bijwonen van een huwelijk of het overlijden van een familielid. U dient bij uw aanvraag bewijsstukken in te leveren, zoals bijvoorbeeld de uitnodiging voor een huwelijk. Zorg dat u kunt aantonen waarom het verzuim nodig was. Dit scheelt enorm als u wordt opgeroepen door de leerplichtambtenaar. Wanneer er sprake is van een overtreding, riskeert u een boete of zelfs een oproep voor de rechtbank.

 


Uw kind aanmelden

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen.
Wanneer u op NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft. Als onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Voor de uitgebreide info klik hier

Na bevestiging van plaatsing op Ter Cleeff

Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om een wen-afspraak te maken. Deze wen-afspraak vindt plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een dagdeel wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar de Ter Cleeff

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar de Ter Cleeff, dan kunt u een afspraak maken met de adjunct directeur voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvangt u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.

Plaatsingsbeleid

De scholen voor basisonderwijs in Haarlem doen vrijwel allemaal mee met het gemeentelijke plaatsingsbeleid voor beginnende kleuters. Meer informatie over dit beleid kunt u vinden op www.naarschoolinhaarlem.nl. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar info@naarschoolinhaarlem.nl of bellen met 023-5261492.