Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs, of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het is belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten daarover kunnen meedenken en meepraten. Daarom heeft Ter Cleeff, net als alle scholen in Nederland, een medezeggenschapsraad (MR).

Wie zitten er in de MR?

Ouders
Rebecca van Riel
Bart Kock
Marleen Kingma
Peer de Graaf
Marie-Anne Zuidhof

 

Leerkrachten
Irene Braspenning
Mischa van Leen
Annemarie van Beekum
Tessa Moree
Sandra Nonner 

Contact:
mr@tercleeff.nl


Wat zijn de taken?
Wanneer de directie een besluit wil nemen over de school of het onderwijs, dan moet dat eerst worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan een MR altijd standpunten voorleggen aan de directie. Het gaat dan om zaken als:
•    verbetering van het onderwijs
•    het kiezen van leermethodes
•    personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing en groepsformatie)
•    het schoolplan
•    de besteding van geld en gebouwen
•    het vaststellen van vakanties en vrije dagen
•    communicatie en betrokkenheid naar ouders
•    individuele leerlingbegeleiding en –zorg
•    veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?
Een MR heeft drie algemene rechten:
•    informatierecht
Informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.
•    Overlegrecht
De MR of een geleding heeft het recht om minstens twee keer per jaar met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moet ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

 


• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.

Daarnaast heeft de MR nog een aantal bijzonder bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Waar heeft de MR zich de afgelopen jaren mee beziggehouden?

Schooljaar 2013-2014
MR-verkiezingen, nieuwe dependance, grootte van klassen, aanstelling nieuwe adjunct-directeur Peggy Kraakman.
Schooljaar 2015-2016
Onderwerpen waren onder meer IKC de Argonauten, communicatie, onderwijs op maat, de begroting, ICT middelen en -onderwijs en de dependance.
Schooljaar 2016-2017
Koers 2017-2020 van Spaarnesant, tevredenheidsonderzoek leerkrachten-leerlingen-ouders, begroting (instemming), herstructurering HVO (advies), homogene naar heterogene groepen 1 en 2 (advies), horizontale organisatie Intern Begeleider (advies),werving nieuwe bestuurder i.v.m. vertrek Jos de Bruijn (advies),aanstelling interim-directeur Tom Spits en Ton Gloudemans, nieuw Medezeggenschapsreglement (instemming), formatie (instemming), vakantierooster (advies). Daarnaast monitoring en borging gestelde doelen.

Je ziet; de MR doet veel, kan veel bereiken. Je kunt zelf ook meedoen door je - bij het aflopen van de termijn van andere MR-leden -kandidaat te stellen of door zelf op een andere kandidaat te stemmen. Indien er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor twee jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

 

 

De oudergeleding stelt zich voor: 

Mijn naam is Bart Kock, vader van Coen (vijf jaar, vanaf volgend jaar in groep 1-2F), en Lies (twee jaar). Sinds 2012 wonen wij in Haarlem, vlak achter de school. Ik werk als directiesecretaris / teamcoördinator bij de gemeente Oegstgeest. Ik houd me met name bezig met organisatieontwikkeling, kwaliteit van besluitvorming en besluitvormingsprocessen. Ik heb ook regelmatig met de ondernemingsraad te maken, vanuit het perspectief van de organisatie.
Bij de medezeggenschapsraad wil ik juist meer vanuit de belangen en het perspectief van de ouders bijdragen aan het beleid en de richting van de school. Maar zonder het brede belang, dus inclusief dat van school en medewerkers, uit het oog te verliezen. Mijn doel is samen bouwen aan een goede en fijn school, waar iedereen zich elke weer prettig voelt en de kans krijgt zich te ontwikkelen.
In mijn vrije tijd loop ik hard en lees ik. En natuurlijk breng ik graag veel tijd door met de kinderen

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marie-Anne Zuidhof en ik heb drie zonen op Ter Cleeff. Ik ben werkzaam als (neuro)psycholoog en (freelance) wetenschapsjournalist. Verder vind ik het leuk om naschoolse activiteiten te organiseren voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zoals Programmeren, Spaans en Science.

Ik vind het bijzonder dat er een actief MR-team is bij Ter Cleeff, die als inspirerend klankbord dient voor de directie. Ik hoop dat ik persoonlijk van toegevoegde waarde kan zijn door op constructieve wijze actuele onderwerpen en ideeën op de agenda te zetten. Omdat ik namens alle ouders van Ter Cleeff in de MR zit, vind ik het ook belangrijk om te weten wat er bij andere ouders speelt. 

 
Mijn naam is Patricia Schavemaker, moeder van Wout en Jasmijn en woon samen met Siemen Veldhuis. Ik heb veel ervaring met medezeggenschap, zowel in mijn huidige werk bij Woonstichting De Key als in mijn vorige functies. Omdat ik het belangrijk vind om actief mee te denken met de omgeving waarin Wout en Jasmijn een groot deel van hun jeugd doorbrengen ben ik lid van de MR. Door een goede dialoog aan te gaan en kritisch te zijn, kan ik bijdragen aan een fijn schoolklimaat waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot
zelfbewuste, sociale en vrolijke tieners. Nog steeds is het voor velen niet geheel duidelijk waar de MR voor staat en wat zij doet. Hier wil ik verandering in brengen. De MR moet toegankelijker zijn en zowel ouders als leraren weten ons straks als vanzelfsprekend te vinden. De communicatie tussen ouders en school kan verbeterd worden. En het resultaat? Kinderen gaan met plezier naar school, ouders voelen zich betrokken en de leerkrachten zijn enthousiast.  

Mijn naam is Rebecca van Riel, moeder van Hannah (gaat na de vakantie  naar groep 4a) en Bracha (3 jaar). Sinds januari 2016 woon ik met  vriend Floris Vels en kinderen in Haarlem (en ja, ook wij kwamen net  als vele anderen uit Amsterdam.  Ik werk als senior beleidsmedewerker alcohol- en drugsbeleid op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. De
directie waar ik werk richt zich voor een groot deel op
leefstijlthema’s zoals roken, alcohol en drugs, gezond gewicht, seksuele gezondheid, preventie van gehoorschade etcetera. Een gezonde leefstijl zal ook zeker een thema zijn waar ik oog voor zal hebben binnen de MR.
Ik vind het belangrijk en leuk om mee te denken en adviseren over de koers van de school en keuzes die daarbij worden gemaakt, en daarbij de belangen van leerlingen en hun ouders te behartigen. Ik heb al
ervaring met ouderparticipatie, in Amsterdam was ik vier jaar voorzitter van de oudercommissie van de crèche en op Hannah’s oude school was ik secretaris van de Ouderraad. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd met mijn gezin door, ga ik naar de sportschool of ben te vinden in de tuin. Heb je ideeën, vragen of klachten, neem dan vooral contact op!

Mijn naam is Koert Hetterscheidt, vader van Anna (groep 4A), Kasper (groep 6B) en Luuk (groep 7A), getrouwd met Maaike. In het dagelijks leven ben ik
directeur van Stichting Vitale Sportvereniging. In mijn vrije tijd sport ik zelf graag hardlopen, wielrennen, skien) en ga graag bij mijn sportende kinderen kijken. Andere hobby's zijn lezen, vakantievieren in Italie en genieten van een goed glas wijn.
Als betrokken ouder zet ik graag - samen met andere MR-leden - mijn kennis en kunde in gericht op huidige en toekomstige beleidsmatige zaken van Ter Cleeff. Een prachtige school met een ambitieus leraren- en directieteam. Speerpunten voor mij zijn: goed en passend onderwijs, sport & gezond en innovaties in het onderwijs. Dit onder het motto: ‘de wereld verandert, verandert de school ook?'.
Mocht je hierover vragen hebben, spreek mij dan gerust aan op het schoolplein.